Hjälp Lions att hjälpa Ukraina. Donera till vår Hjälpfond! Se hur vi hjälper Ukraina.

Gå med Lions

Lions Sverige

Högproduktiva vattenbrunnar erhålls genom borrning I berg med längsgående sprickor.
VLF-utrustningen upptäcker mestadels strukturer där användbart grundvatten samlats i bergfrakturer och grott-former, vilket möjliggör för borraren att välja den mest lovande platsen för borrning av vattenbrunnar.

Exempel på display-kurva

För VLF-mätning används en radiosändarstation som sander på VLF våglängd (Very Low Frequency Mycket låg frekvens t.ex. 15 – 30 kHz och en lång våglängd). En sådan radiovåg är kapabel att penetrera djupt ner i berggrunden (eller vatten) och används faktisk för militär kommunikation och navigation.

Dessa radiovågor störs av omfattande  elektriskt ledande bergarter eller vissa mineraler. De kan också vara djupdoppande i vattenbärande zoner. Dessa störningar eller avvikelser kan registreras med hjälp av VLF-mätning och användas för att hitta det optimala läget där borrning kan utföras för bästa kvantitet av grundvatten.

WADI-VLF (använt I Puntland 2011)är ett toppmodernt geofysiskt instrument konstruerat för enkel användning. Ett inbyggt program gör det möjligt att omedelbart tolka mätningar på plats.
Emellertid, likt andra geofysiska instrument finner WADI enkelt fysiska strukturer i berggrunden men kan inte garantera vattentillgång i frakturerna.

Exempel på avvikelser som visas på WADI-VLF utrustningens  display.

Syftet med projektet

Syftet med projektet ar varit att upptäcka möjligheterna att använda VLF tekniken för att göra kvantitesbedömningar av grundvattenreserver i stora sprickzoner i kalksten genom analys av amplituden i VLF avvikelser. Som bekant, har det aldrig tidigare förekommit någon VLF-undersökning i Puntland och fältarbetet var initialt att undersöka om det gick att få kontakt med någon sändare i Europa eller Asien.

Terra – ett etablerat företag med hög kompetens
Terra är ett Svenskt  företag, med kontor I Uppsala, Sverige, med Birger Fogdestam, Senior Hydrogeologist som högsta chef, som genom de flesta av sina aktiva år har varit anställd av Geological Survey of Sweden.

B.Fogdestam har arbetat vid Geological Survey of Sweden under mer än 30 år. Mesta av uppgifterna har varit att jobba med kartläggning av grundvatten och grundvattenundersökning i Sverige.

Fogdestam har också de senaste åren, anlitats av andra organisationer som konsult mestadels på den Afrikanska kontinenten t.ex. Libyen, Namibia, Botswana, Malawi och Sydafrika. Under 2011 utfördes också undersökningar i Puntland, Somalia. Vid de flesta uppdrag utomlands har VLF-metoden använts. VLF står för (Very Low Frequency).

Fogdestam har under en period av 5 år varit chef för National Well Record Section och under mer än 10 år chef för Division of Hydrogeology vid Geological Survey i Sverige.

Fältstudier 2008

Mursal Ismail Isa, projektets initiativtagare, genomförde förundersökningar sommaren 2008. Han besökte först byarna I Qandala distriktet.  Qandala består av fem kommuner: Unuun, Beelwacatay, Tuurmasaale, Balidhidin och Buq Atoti. Dessa fem områden har totalt ca 10000 invånare. Andra byar och städer som omfattas av projektet är: Barako, Hiriiro, Hubays och Armo. Dessa fyra områden har ungefär 20000 invånare.

Syftet med projektet var att förbättra befolkningens levnadsvillkor genom att få fram rent dricksvatten som är nyckeln för varje människa.

Människor I byarna har aldrig haft vatten med sin orginella naturliga färg, p.g.a. de har alltid haft grönt, brunt eller svartfärgat vatten att dricka i sitt dagliga liv.

Projektets andra huvudmål var att överföra kunskap och resurser  samt uppmuntra människor att aktivt försöka lösa sina problem istället för att stå som mottagare av välgörenhet och att delta i ett långsiktigt initiativ för att hjälpa sitt land.

Mursal har också tagit fram en dokumentärfilm, som bekostats av ABF, en Svensk organisation. Problemen som fanns i området genomgicks och behovet av vatten var absolut högsta prioritet.
ABF i Sverige och andra nyckelfigurer har gått med på att implementera vattenprospektering i området för att se om det finns tillräckligt med användbart vatten i området innan man borrar.

Rent vatten är den viktigaste basen för hälsovård och socialt liv.  Det är omöjligt att bygga upp hälsovård utan rent vatten.

Sommaren 2011 genomförde  Mursal Ismail Isa och Birger Fogdestam, Senior Hydrogeologist, undersökningar i Puntland, Somalia, genom att använda VLF-metoden.

Fältstudierna bekostades av ABF Borlänge Nedansiljan, Sverige och Somali Aid Society (SAS), Puntland. Somalia.

Undersökningen genomfördes I 9 byar och 2 städer I Puntland under en period av mindre än 2 veckor. I varje by uppmättes flera profiler. (bergsstrukturer) Mätningarna gjordes med Lågfrekven-sinstrument och med 16,3 kHz.

På följande sidor finns listor på profiler (bergstrukturer) som undersöktes I byarna. Siffror som indikerar högsta och lägsta uppmätta värde, där 1 är maximalt värde.

De rekommenderade platserna för borrning I byarna är utmärkta med cementerade stenkonor.

I bilagan till den här rapporten finns diagram på varje uppmätt bergsprofil.

Det rekommenderas att inte borra djupare än 200 meter p.g.a. risk för saltvatten om borrning sker djupare. Verklig rekommendation ges för att sluta borra så snart vattentillförsel verkar vara tillräcklig även  om det sker redan vid endast 100 meter.

Om vattenbrunnen blir förorenad med saltvatten kommer den att vara förstörd lång tid och det är ett faktum att det alltid bagatelliseras att saltvatten kan komma in i färskvatten i det undersökta området i Puntland. 

Syftet med Terra Company är att serva som consult, specialicerade på prospektering av grundvatten I sedimenterade och kristallerade berggrunder I Afrika, Asien och Europa.

Den geofysiska utrustningen som använts för prospekteringsarbetet har mestadels varit den Svensk- designade WADI-VLF utrustningen.
Rekommenderad utrustning för vattenborrning I Puntland Somalia

Borrigg: Atlas Copco, Sverige    Kompressor: Atlas Copco

DTH-hammare:  Atlas Copco, 2 styck 6" Atlas Copco,    1 st  4"

Borr krona: 3 st 6 1/2" Atlas Copcos Borrsystem Odex: 165 mm  Odex: 115 mm

Rörhölje:150 m rör 193,7 x 5,5 mm    200 m rör 139,7 x 5,6 mm Borr rör (hölje):   300m

Lasbil (militärtyp) 2 Fordon  4x4 drift Olika verktyg för borrning ingår i borriggen  

Hamure - Exempel på uppmätta testresultat

Beelwacatay

Unuun

Armo

Det finns numera ett par skolor, som Lions medverkat till och detta projekt har varit mycket lyckat. Ytterligare skola har byggts upp av lokalbefolkningen.

Lions Skola medförde  att lokalbefolkningen i en annan by, byggde ytterligare en skola.

Lions nuvarande verksamhet i Somalia

I och med att Lion Mursal Ismail Isa hade/har lokal kännedom i Puntland Somalia så grundades den lokala Lions klubben Lions Club Armo och senare Lions Club Bossaso.
Vidare har Mursal nyligen startat upp en Lions Club i huvudstaden Mogadisho.

Bild: medlemmar i Lions Club Bossaso och karta över byarna

Personer från parlamentet och ministeriet i Puntland

Parlamentsledamöter betonar vikten av fortsatt Lions arbete i Puntland Somalia. De lokala Lions klubbarna jobbar tillsammans för att främja utveckling av landsbyggden under arbetsnamnet LEC (Lions Education Center) som kommer att finnas i följande fyra byar:Unuun, Beeli Wacatay, Xamure och Buq Atoti. Dessa fyra byar bebos av ca 6-10 000 personer.

Lions Skol-Projekt har resulterat i två skolor istället för en skola
Informationen om skolbygget i Beelwacatay spred sig och påverkade andra byar på ett positivt sätt. Efter invigningen av Lions finansierade skola i Beelwacatay så gjorde LC Armo och LC Bosaso en lokalinsamling, vilket möjliggjorde en stor ombyggnation samt utbyggnad av skolan i Unuun. Insamlingen kom från både lokala företag och enskilda personer som donerade pengar till skolombyggnationen. Byn Unuun ingår i Lions Education Centres.
Projektgruppen

Lennart Pettersson Projektordförande

Kenneth Lindgren projektledare

Mursal Isa ass. Projektledare

Lennart Fredriksson PDG

Kim Alvenius ABF:s representant

MD:s representant