Bli medlem DONERA

Water Means Life är ett nationellt vatten projekt för Lions Sverige med stöd från Lions Clubs International Foundation (Lions internationella hjälpfond). Projektets syfte är att ge rent och friskt vatten genom öppnande av nya brunnar. I dagsläget är två av fem planerade brunnar helt färdiga. Brunnarna ger gott om friskt vatten till byarna i deras närområde. Genom tillgång till rent vatten behöver människorna inte fly sina hemtrakter.  Bari regionen är beläget i nordöstra Somalia och är ett lugnt och fredligt område. Klimatet är mycket torrt vilket försvårar odling av mat. Befolkningen livnär sig på boskapsuppfödning, främst får och getter. De flesta av innevånarna i Bari regionen bor i byar eller lever som nomader. Läkarvård existerar praktiskt taget inte alls. Medellivslängden ligger mellan 40 och 45 år, då sjukdomar som mässling, vattkoppor och diarré är vanliga. Dieten är enahanda och består av mjölk, ris och väldigt sällan kött. Bristen på andra typer av mat orsakar många sorters bristsjukdomar.

Tillgången på rent vatten är minimal och vattnet från de sparsamma regnen blir ofta bara ånga innan det kan tas om hand. Sommaren 2008 genomfördes fältundersökning i Bari regionen genom att besöka flera byar och fråga om invånarnas största behov. Svaret var vatten följt av utbildning och sjukvård. För att skapa förutsättningar till vatten genomfördes en vattenprospektering under sommaren 2011. Undersökningen genomfördes av en svensk grundvattengeolog från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). VLF tekniken som användes var mycket effektiv och cirka 40 möjliga platser märktes ut. Några byar och städer har använt sig av resultatet från vattenprospekteringen och därigenom utfört lyckade borrningar efter vatten. En skola byggdes 2014 i Beeli Wacatay där det går ett 80-tal elever. Skolan har solpaneler för att möjliggöra utbildning även kvällstid.

 Det första borrhålet blev klart i september 2019 och det invigdes 2020 i byn Beeli Wacatay. Vattentillgången har skapat förutsättningar för lokalinvånarna både i byn men även i ett större område. Då grundvattennivån är låg samt att det ofta är längre perioder av torka i området behöver borrhålen borras ner till flera hundra meter. Intill borrhålet byggdes en vattencistern samt vattenstationer både för invånarna och för boskapen. Projektets andra borrhål invigdes i Hamure under sommaren 2021. Vattentrycket och vattenflödet på det andra borrhålet var mycket bra. Även på denna plats byggdes cistern samt vattenstationer. Borrhålens underhåll och skötsel har överlämnats till lokala vattenmyndigheter.

 Vi har nu lyft fokus på borrhål nummer tre, ansökan är inlämnad. Borrhål nummer tre är planerat i Hiiriro cirka 100 kilometer från vårat senaste borrhål. För det fortsatta arbetet hoppas vi kunna få ett besked vid årsskiftet 2021-2022 för att därmed kunna följa planen. Intentionen är att färdigställa ett borrhål under varje verksamhetsår tills vi klara med alla fem planerade och beslutade borrhål. Lions medlemmar ska informeras löpande om projektet.

Water Means Life har fått stor uppmärksamhet inom Lions nationellt samt internationellt. Media i Somalia har bevakat borrningens olika faser, från att borrningen har initierats till själva invigningsceremonierna. Intresset har även varit stort från politiker och myndighetspersoner att delta i invigningsceremonierna.

Nyhetsinslagen har visat både i tv samt via sociala medier där spridningen har varit global. Lionsklubbarna betala stödet till respektive distriktkassör. Glöm inte att märka med WML eller VATTEN.

Vid frågor kontakta: Lennart Petterson, projektordförande , 070-549 55 70 eller Kim Alvelius , 070-212 11 04

Mer om bakgrunden till projektet.