Beslut på RM 2017

Förslag nr 12 Sveriges Lions pris för miljö och hållbar utveckling

1.Bakgrund

Lions Club Trollhättan har till riksmötet 2014 lämnat in en motion med ett förslag om inrättandet avett miljöpris inom lionrörelsen i Sverige. Motionen antogs av riksmötet. Bl a säger man i motionen:”Att lyfta fram Lions miljöarbete skulle kunna vara ett sätt att skapa ett större intresse för vårverksamhet och därmed också göra det lättare att hitta fler som vi vill stötta våra aktiviteter sombidragsgivare eller t.o.m. som medlemmar. Miljön är ju också ett ämne som attraherar media!”

Förslaget behandlades av riksmötet 2016 som, efter förslag från Jan Eksvärd, LC Knivsta, beslöt att återremittera ärendet till guvernörsrådets för att se över målgruppen för prisutdelning i avsikt att öka uppmärksamheten för priset.

Under de senaste decennierna har miljöarbetet i samhället breddats till att utöver miljö och ekologiska faktorer, även omfatta sociala och ekonomiska faktorer. Det samlande begreppet är hållbar utveckling. Lions fokuserar främst idag på sociala och ekonomiska faktorer. Alla tre faktorerna är lika viktiga för en hållbar utveckling. Priset syftar till att bredda Lions engagemang med ekologiska faktorer och även stödja livsstilsändringar som minskar miljöpåverkan.

Mänskligheten står i dag inför stora utmaningar inom miljö- och klimatområdet. Vid FN-konferensen i Paris 2015 träffade världens länder ett bindande avtal om en gemensam plan för att minska klimatutsläppen. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader.

I nästan alla länder sker ett överutnyttjande av naturtillgångar och nedsmutsning av mark, vattendrag och hav. Och, som motionen säger: ”Att värna om miljön är att värna om våra barns och ungdomars, och deras ättlingars, framtid”.

Hösten 2015 beslutade FN att ersätta milleniemålen med 17 mål för hållbar utveckling, dvs. väga samman ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Målen syftar både om att stödja de som har det svårt och att stödja de ändringar i livsstil vi behöver göra själva. Några av målen är: Ingen fattigdom, ingen hunger, god hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, rent vatten och sanitet för alla, hållbara städer, hållbar konsumtion, bekämpa klimatförändringarna samt främja fredliga och inkluderande samhällen.

Utöver att hjälpa andra behövs förändringar av vår egen livsstil. Man pratar ibland om att skapa en mer cirkulär och biobaserad ekonomi, t.ex. att komma ifrån slit och släng och mera att laga och dela med mera.

Lions verksamhetsplan är tydlig: ”För samhällsansvar och livskvalitet. Lions ska vara en miljömedveten hjälporganisation. Vårt uppdrag är att göra skillnad när samhällets resurser inte räcker till.”
Genom instiftandet av ett Lions pris för miljö och hållbar utveckling kan lionrörelsen mer aktivt stödja miljöengagemang i samhället och inspirera andra aktörer, privatpersoner såväl som organisationer på samma sätt som vi stödjer dem som har det svårt, lokalt, nationellt och internationellt.

Vidare kan, som påpekas i motionen, tillkomsten av ett Lions miljöpris inspirera lionklubbarna runt om i landet att initiera projekt inom områdena miljö-, klimat och hållbar utveckling. Slutligen, menar motionärerna, borde utdelningen av Lions pris för miljö och hållbar utveckling öka kunskapen om Lions och hela vår verksamhet hos allmänheten.

2.Kriterier för Lions pris för miljö och hållbar utveckling

Priset ska tilldelas en organisation eller enskilda personer som underlättar eller genomför åtgärder som förbättrar miljön, klimatet eller underlättar ändrat beteende, ändrad livsstil utan att människors välbefinnande försämras, lokalt, nationellt eller globalt.
Nomineringarna skall ske senast den 31 januari året efter den aktuella aktiviteten (eller motsvarande) ägt rum.

Marknadsföringen görs internt och externt på hemsidor och sociala media, i tidningen Lion och andra media och i samband med riksmötestrycket. Alla ZO och DG uppmanas också att marknadsföra Lions pris för miljö och hållbar utveckling i samband med klubbesök, samt vid zon och distriktsmöten.
Klubbarna ska se över sina handlingsplaner. Vad mer kan göras i klubben och inom klubbens verksamhet för att stödja en hållbar utveckling?

3.Utdelning

Nomineringsförslagen behandlas i en priskommitté som består av minst tre och högst fem personer i vilken ingår representanter från Lions. Beslut om utdelning fattas av guvernörsrådet på förslag av priskommittén. Medlemmarna i gruppen beslutas av guvernörsrådet för två år i taget. Utdelningen sker i samband riksmötet. I samband med utdelningen offentliggörs pristagaren med ett pressmeddelande. Priset utgörs av upp till 100 000:- och diplom. Priset kan delas mellan flera pristagare.

Björn Andersson, IPDG 101-A
Ulf Carlsson, IPDG 101-VG

Jan Eksvärd, LC Knivsta
Claes I Helgesson, LC Gothenburg/ Gathenhielm
Rolf Hallberg, LC Trollbäcken

Guvernörsrådet föreslår riksmötet att besluta enligt förslaget samt att rekommendera klubbarna att betala in 10 (0) kr/medlem till Sveriges Lions pris för miljö och hållbar utveckling.

Yttrande: DG Per Blomstrand, Jan Eksvärd, LC Knivsta, Kia Carlsson, LC Östersund/Brunkullan, Rolf Hallberg, LC Trollbäcken och GRO Mats Granath.
Yrkande: Per Blomstrand, Jan Eksvärd och Mats Granath yrkar bifall.

Kia Carlsson yrkar återremiss så att inriktningen ändras till interna pristagare, alternativt tilläggsyrkar att Lions skall ha majoritet i kommittén.

Rolf Hallberg yrkar ordet klimat tas bort ur från kriterierna. Jan Eksvärd yrkar att en arbetsgrupp skall tillsättas.

Riksmötet beslutar efter votering att frågan skall avgöras i dag. Riksmötet beslutar enligt Guvernörsrådets förslag.
Riksmötet beslutar avslå Rolf Hallbergs yrkande.
Riksmötet beslutar enligt Kia Carlssons tilläggsyrkande. Riksmötet beslutar enligt Jan Eksvärds yrkande.