Vad är Lions pris för miljö och hållbar utveckling?

Lions verksamhetsplan är tydlig: Lions ska bidra till en miljömässigt hållbar och långsiktig utveckling genom vårt agerande i aktiviteter, resande och materialval och därmed minska vår miljöbelastning.
Vi ska bedriva ett aktivt miljöarbete i samverkan med medlemmar och andra intressenter i klubbarna.

Genom instiftandet av ett Lions pris för miljö och hållbar utveckling kan lionrörelsen mer aktivt stödja miljöengagemang i samhället och inspirera andra aktörer, privatpersoner såväl som organisationer.

Hösten 2015 beslutade FN att ersätta milleniemålen med 17 mål för hållbar utveckling, dvs. väga samman ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Målen syftar både om att stödja de som har det svårt och att stödja de ändringar i livsstil vi behöver göra själva. Några av målen är: Ingen fattigdom, ingen hunger, god hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, rent vatten och sanitet för alla, hållbara städer, hållbar konsumtion, bekämpa klimatförändringarna samt främja fredliga och inkluderande samhällen.

Utmaningarna i Sverige är att minska vårt ekologiska fotavtryck, som främst är kopplat till utsläppen av växthusgaser och vår livsstil med hög konsumtion och mycket avfall. Socialt är kanske den största utmaningen i Sverige att lyckas inkludera nyanlända. Men utöver att hjälpa andra behövs förändringar av vår egen livsstil. Man pratar ibland om att skapa en mer cirkulär och biobaserad ekonomi, t.ex. att komma ifrån slit och släng och mera att laga och dela och att ersätta den fossila energin. Idén med priset är att stödja stegen mot en mer hållbar livsstil.

Flera riksmöten har arbetat med förlaget från LC Trollhättan 2014. År 2017 togs beslutet att dela ut Lions pris för miljö och hållbar utveckling.

Lions pris för miljö och hållbar utveckling kan också öka kunskapen om Lions och hela vår verksamhet hos allmänheten.

Beslut om utdelning fattas av guvernörsrådet på förslag av priskommittén. Utdelningen sker i samband riksmötet. Priset utgörs av upp till 100 000 kr och diplom. Priset kan delas mellan flera pristagare.

Priset ska tilldelas person, personer eller organisation som underlättar eller genomför åtgärder som förbättrar miljön, klimatet eller underlättar ändrat beteende, ändrad livsstil. Se mer om kriterierna på https://lions.se/index.php/en/miljoe.

Lämna ditt eller klubbens förslag på pristagare via blanketten på Lions hemsida eller till Jan Eksvärd, jan.eksvard@inacre.se senast söndagen den 15 januari 2023.

Skriv vem som lämnar förslaget, kontaktuppgifter till kandidaten samt vad som motiverar priset.

Exempel på aktiviteter som ligger i linje med priset:
Bilpooler, Second hand, Nya affärsidéer: Lagning av jeans ingår i priset vid köp. Personer som driver frågor om klimat och hållbar livsstil. Tar hand om mat som blir över. Den djävla marmeladfabriken, som gör marmelad av fallfrukt.