Lions och miljöfrågan

Lions som miljömedveten hjälporganisation – vad innebär det?

I korthet – Lions är en hjälporganisation. Vår verksamhet och våra projekt bidrar framför allt till social hållbarhet. Vi undersöker vilken miljöpåverkan våra möten, våra aktiviteter och projekt har och vi gör vad som är praktiskt och ekonomiskt möjligt för att minska påverkan. Genom Sveriges Lions miljöpris, stipendier mm uppmuntrar vi miljöbra aktiviteter.

LCI har lagt en ram för hjälpinsatser och insamlingsaktiviteter under 2000-talet som omfattar 5 prioriterade områden: Diabetes, Barncancer, Syn, Miljö och Hungersnöd. 

Sedan sommaren 2015 är FNs 17 mål för en hållbar global utveckling ramen för de allra flesta större organisationers och företags arbete för att bidra till en värld som är god att leva i för alla. De 17 målen gäller både i- och u-länder. Alla FN medlemmar, 193 länder i alla världsdelar, har skrivit på för att nå dessa mål till 2030. https://agenda2030delegationen.se/

Hållbar utveckling inkluderar i huvudsak tre aspekter:

Ekologisk hållbarhet – hur vi ser på och påverkar naturen på land och i vatten. Det handlar om utsläpp av ämnen som kan skada ekosystemen, hur vi fysiskt påverkar naturen och hur vi kan underlätta för natur och ekosystem att förbli tåliga eller till och med mer tåliga och produktiva.

Social hållbarhet – gäller hur vi förhåller oss till varandra, jämlikhet, jämställdhet, hur sjukvård, utbildning, åldringsvård fungerar.

Ekonomisk hållbarhet – handlar om att skapa och fördela de resurser vi producerar. Resurserna kan fördelas på olika sätt och investeras i ekologisk, ekonomisk eller social hållbarhet.

Lions verksamhet har som hjälporganisation sitt fokus på social hållbarhet, där vi underlättar för enskilda lokalt i Sverige och på andra håll i världen med katastrofhjälp, att skapa ett bättre liv, bättre hälsa, tillräckligt med vatten. När man jämför Lions verksamhet och projekt med de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030, ser man att Lions i sina projekt bidrar till att minst 11 av de 17 målen ska nås. Några exempel är katastrofhjälpen, arbetet för bättre hälsa med vaccinationer, diabetes, Sight first och projekten med rent vatten.

Som miljömedveten hjälporganisation vet vi att vår verksamhet i stort bidrar till en mer hållbar värld. Vi försöker identifiera vi den miljöpåverkan som varje aktivitet eller projekt kan ha och hur vi kan minska denna påverkan.

I Sverige är två av den 17 målen nära Lions verksamhet: Hållbar konsumtion och produktion samt att Begränsa klimatpåverkan. Utsläpp av växthusgaser i Sverige kommer från transporter, produktion och tillagning av mat, uppvärmning av byggnader och industrins produktion och användning av saker. Hur stora utsläppen blir beror på hur mycket och vilken energi som används, hur mat och andra produkter produceras. Ofta blir det också utsläpp av många andra ämnen, påverkan på biologisk mångfald och en hel del avfall. När konsumtion och produktion är hållbar uppstår nästan inga utsläpp och nästan inget avfall. Det innebär att man kan begränsa uttaget av ändliga råvaror och inte skörda mer biologiska produkter än vad natur, ekosystem, skogar och jordbruk kan leverera. Man pratar då om en cirkulär ekonomi.

För att beskriva olika steg för att minska avfallet och förebygga miljöpåverkan används avfallstrappan. För att tydligare beskriva önskat materialflöde används ofta cirklar.

Några steg för att komma närmare en cirkulär ekonomi är att inte köpa mer än nödvändigt, återanvända saker, återvinna material och ämnen. Jobbet underlättas om man designar produkter och väljer material som är lätta att återvinna. Bilindustrin har kommit långt med detta. Många Lionsklubbar jobbar med second hand, prylbodar, loppis och mm för att återanvända saker.

Underlag för samtal i klubbarna:

Lista på miljöaspekter som kan finnas i klubbens verksamhet

Klubbverksamhet   Miljöaspekt              Åtgärder, exempel

Resor till möten               fossila drivmedel                samåka, cykla, biodrivmedel

Mat                                 antibiotika, växthusgaser    svenska produkter

Lokalens uppvärmning   eldningsolja                                                              

Saker

Avfall

Klubbens aktiviteter

Do

Klubbens större projekt

Do

Många kommuner och företag i kommunen har tydliga miljömål och ett aktivt miljöarbete. Genom en aktiv omvärldsbevakning kan klubben ha koll på vad som är viktigt i kommunen, förebygga miljöproblem och kanske bidra till en nödvändig omställning genom aktiviteter eller uppmuntra genom stipendier.

Jan Eksvärd 2020-10-12